SIBENIT

Share Code Tạo Watermark Images In Logo Trực Tiếp Bằng URL

Share Code Tạo Watermark Images In Logo Trực Tiếp Bằng URL

Tác giả: Ngày đăng: 07/11/2018

Anh em nào làm website đăng ảnh nhiều thì sài cái này để tạo bản quyền ảnh cho riêng mình.


Và dưới đây là đoạn php đó, các anh em chỉ việc tạo 1 file.php rồi trỏ url ảnh vào như này:
/file.php?img= link ảnh cần in logo lên.
<?php if($_GET['img']){ $logo = 'https://i.imgur.com/uwPqGgH.png'; $img = $_GET['img']; //$image = imagecreatefromjpeg($img); $source = getimagesize($img); $source_mime = $source['mime']; if($source_mime == "image/png"){ $image = imagecreatefrompng($img); }else if($source_mime == "image/jpeg"){ $image = imagecreatefromjpeg($img); }else if($source_mime == "image/gif"){ $image = imagecreatefromgif($img); } $logoImage = imagecreatefrompng("$logo"); imagealphablending($logoImage, true); $imageWidth=imagesx($image); $imageHeight=imagesy($image); $logoWidth=imagesx($logoImage); $logoHeight=imagesy($logoImage); imagecopy($image, $logoImage, ($imageWidth-$logoWidth)/1, ($imageHeight-$logoHeight), 0, 0, $logoWidth, $logoHeight); header("Content-type: image/png"); imagePng($image); imageDestroy($image); imageDestroy($imageLogo); }else{ echo 'welcome to siben'; } ?>
Chúc anh em thành công


Nguồn: Sĩ Ben IT
Nếu sao chép bài viết thì hãy nhớ ghi nguồn tôn trọng người viết nhá.
Tag:

Thông Tin Admin

Người viết Blogger:

...Và họ nói, đam mê là khi được sống trong hoang tưởng, *Đồng ý*. Tôi không thực tế nên đam mê này tôi vẫn đang giữ....

Nhận Xét Blogger


Không có nhận xét nào. bạn hãy là người đầu tiên.


Nhận Xét Facebook


Bài Viết Có Thể Xem Thêm

x