SIBENIT

API Check Email Ẩn Bạn Bè Bằng Access Token

API Check Email Ẩn Bạn Bè Bằng Access Token

Tác giả: Ngày đăng: 03/06/2018


Để check email ẩn của bạn bè thì các bạn lấy token, ở các site nào củng được, rồi dán vào đoạn MyToken sau:

https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT%20uid,%20email%20FROM%20user%20WHERE%20uid%20IN%20(%20SELECT%20uid2%20FROM%20friend%20WHERE%20uid1%20=%20me()%20)%20ORDER%20BY%20rand()%20limit%205000&access_token=MyToken

Loại Email:


Nguồn: Sĩ Ben IT
Nếu sao chép bài viết thì hãy nhớ ghi nguồn tôn trọng người viết nhá.
Tag:

Thông Tin Admin

Người viết Blogger:

...Và họ nói, đam mê là khi được sống trong hoang tưởng, *Đồng ý*. Tôi không thực tế nên đam mê này tôi vẫn đang giữ....

Nhận Xét Blogger

Hiện tại có 14 nhận xét


Nhận Xét Facebook


Bài Viết Có Thể Xem Thêm

x